Školní poradenské pracoviště

 

Výchovná poradkyně:  Mgr. Jana Kudličková - 1. stupeň

                                   Mgr. Iveta Adamcová - 2. stupeň

 

Kariérová poradkyně: Mgr. Petra Hanáková

 

Metodik prevence: Mgr. Petra Hrubá

 

Školní psycholog: pozice dočasně není obsazena

 

Speciální pedagožky: Mgr. Jana Kudličková, Mgr. Leona Venerová, Mgr. Olga Marušková, Mgr. Iveta Adamcová, Mgr. Vlastimila Sládečková

 

Asistentky pedagoga:  Monika Raušerová, Gabriela Marjánková, Petra Hermann Hennerová, Bc. Monika Hazaa, Jitka Čapcová, Mgr. Ivana Lažová

Školní asistentka: Mgr. Ivana Lažová

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší ZŠ zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. 

ŠPP je tvořeno výchovnou poradkyní, kariérovou poradkyní, metodikem prevence, speciálními pedagožkami a logopedkami a asistentkami pedagoga. 

Všichni členové týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž úzce spolupracují s pedagogy ZŠ a MŠ, vychovatelkami ŠD a poradenskými zařízeními (OPPP, SPC). 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. 

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště

Poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech: 

• Výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

• Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

• Problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

• Kariérové poradenství – profesní orientace žáků 

• Prevence rizikových jevů a závadového chování 

Pro letošní školní rok jsme si stanovili tyto priority: 

• Metodická podpora učitelů a asistentů pedagoga v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

• Spolupráce se zákonnými zástupci žáků s výchovnými a výukovými problémy a žáků se SVP 

• Zaměření se na vztahové problémy ve třídách 

Další cíle a úkoly: 

• pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů 

• sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci 

• aplikovat novou koncepci kariérového poradenství 

• připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

• vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole 

• posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování 

• prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů 

• poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů 

• prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči 

• integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce

 

Program poradenských služeb

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na: 

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 

c) prevenci školní neúspěšnosti, 

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, 

f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 

g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení, 

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, 

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, 

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, 

k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy, 

l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 

m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními. 

Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování. 

Pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. 

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti dalších služeb zajišťovaných pro žáky.