Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti: 

• Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory a potřebou podpůrného opatření v 1. stupni. 

• Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

• Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatřeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

• Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 

• Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

 

Metodické a informační činnosti:

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy: 

a) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, 

b) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

c) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů, 

d) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky. 

• Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy. 

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. 

• Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy. 

• Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. 

• Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

• Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.