Školní družina

1. oddělení: vedoucí vychovatelka Danuše Jabůrková

2. oddělení: vychovatelky Monika Raušerová (mimo St), Jana Myšková (St)

3. oddělení: vychovatelky Petra Hermann Hennerová (mimo Po), Jana Myšková (Po)

Ranní družina: vychovatelka Monika Raušerová 

 

 

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků.

ŠD umožňuje docházku přednostně žákům 1. stupně, ale mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud to dovoluje její kapacita.

Ve školním roce 2023/2024 má ŠD 3 oddělení. Oddělení jsou umístěna v přízemí, 1. oddělení v místnosti družiny, 2. oddělení v učebně 1. třídy, 3. oddělení v učebně 4. třídy. Oddělení družiny jsou vybavena moderním nábytkem, řadou učebních pomůcek, her a hraček. Družina využívá také prostor tělocvičny, přilehlého parku, venkovní učebny a PC učebny. 

V provozu bude také ranní družina a to v době od 6:30 hod. do 7:20 hod: vychovatelka Monika Raušerová

Provozní doba odpolední ŠD je od 11:15 hod. do 16:30 hod.

 

Cíle výchovy a vzdělávání ve ŠD:

Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání, dané školským zákonem, a to zejména:

  • rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání
  • osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  • získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se a působit na své okolí
  • výchova k smysluplnému využívání volného času

 

Odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti ŠD:

  • odpočinková činnost po obědě: relaxace na koberci, hry, výtvarné činnosti dle vlastní volby
  • zájmová činnost: činnost výtvarná, pracovně–technická, hudebně-pohybová, literárně-dramatická
  • rekreační činnost: pohyb v přírodě, v zámeckém parku a na hřišti (za nepříznivého počasí v tělocvičně školy): pohybové, sportovní a míčové hry; za nepříznivého počasí cvičíme a hrajeme hry v tělocvičně. 
  • klidový režim: pitný režim, svačinka, čtení pohádek, povídání si
  • příprava na vyučování a další činnosti dle zájmu děti: kreslení, dokončování výrobků, stolní nebo pohybové hry, hry s hračkami.

 

Přihlášením dítěte do školní družiny vzniká rodičům povinnost hradit úplatu ve výši 100 Kč měsíčně (od 1.9.2021).

Úplata za vzdělávání ve ŠD je vybírána na základě Směrnice ke stanovení výše úplaty ve ŠD. Z těchto finančních prostředků nakupují vychovatelky především výtvarné potřeby a potřeby pro pracovní činnost dětí. Další prostředky na činnost ŠD poskytuje ZŠ ze svého rozpočtu. 

 

 

Školní vzdělávací program ŠD je přílohou ŠVP ZV 

Vnitřní řád ŠD.pdf platný od 1. 9. 2023

Vnitřní řád ŠD_vyznačené_změny.pdf platný od 1. 9. 2023
 

Směrnice úplata ve školní družině.pdf

Fotogalerie: Školní družina