Materiály pro předškoláky

 
Vážení a milí rodiče, zde najdete materiály a inspirace pro přípravu vašeho předškoláka do 1. třídy.

Rozvoj grafomotorických dovedností

Rozvoj grafomotorických dovedností je v předškolním věku nesmírně důležitý, je jedním z předpokladů školní úspěšnosti dítěte. Grafomotorická cvičení pomáhají rozvinout motoriku jemného svalstva ruky a psychické funkce potřebné pro psaní a kreslení, souhru ruky a oka, vnímání prostoru v souvislosti se směrem vedení tahu.

Grafomotorické dovednosti se zaměřují také na uvolnění ruky, správný úchop psacího náčiní, správné sezení a držení celého těla. Tato cvičení jsou nejen dobrým ukazatelem dominance ruky (laterality), ale i její nevyhraněnosti. Proto, pokud si nejste jisti, zda je dítě pravák či levák, doporučujeme vyšetření laterality v pedagogicko – psychologické poradně.

Ve videu Vám přiblížíme základní cviky na uvolnění ruky, průpravné grafomotorické cviky i nápady na procvičování jemné motoriky, doprovázené jednoduchými říkankami, které zvládnete se svými dětmi i v pohodlí domova.

                                     

 Na viděnou ve videu i ve škole se těší paní učitelky

                                                                              Mirka Čepánová  a Olga Marušková

Odkaz pro stažení pracovních listů

 

Rozvoj matematických dovedností

V této kapitole se společně podíváme na pár aktivit, které by vám mohli pomoci v matematice, tak, abyste se vůbec nebáli přijít do 1. třídy. Všechny aktivity, které si ukážeme můžete trénovat doma s rodiči.

Růžena Pogšteflová

Odkaz pro stažení pracovních listů

 

Čtenářská gramotnost

Dítě by před vstupem do 1.třídy mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní
dovednosti:
 
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) 
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. 
• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek
aj.) 
• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí 
• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho
pravidla 
• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) 
• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) 
• spolupracuje ve skupině.

Dítě by před vstupem do 1.třídy mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní

dovednosti:

 

• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) 

• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. 

• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek

aj.) 

• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí 

• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho

pravidla 

• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) 

• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) 

• spolupracuje ve skupině.

  Leona Venerová a Jana Žďárská

 Odkaz pro stažení pracovních listů